Search

Council vision

Aberdeenshire Council has a vision that sets out what the council wants to do and how it wants to do it.

Serving Aberdeenshire from mountain to sea – the very best of Scotland.

The best area

Helping to create and sustain the best quality of life for all through:

 • happy, healthy and confident people
 • safe, friendly and lively communities
 • an enterprising and adaptable economy
 • our special environment and diverse culture

The best council

Aiming to provide excellent services for all by:

 • involving, responding and enabling
 • finding new and more efficient ways of doing things
 • providing elected leadership for our area
 • working with our partners in the North East and beyond
 • always looking to the future

A’ frithealadh air Siorrachd Obar Dheathain bho bheann gu cuan – rogha na h-Alba.

An sgìre as fheàrr

A’ cuideachadh gus sàr chàileachd beatha a chruthachadh agus a chumail dhan h-uile duine tro bhith:

 • toilichte, fallain agus misneachail
 • a’ cruthachadh choimhearsnachdan sàbhailte, càirdeil agus beòthail
 • eaconamaidh tionnsgalach agus so-fhreagarraichte
 • ar n-àrainneachd shònraichte agus ar cultar eadar-mheasgte

A’ chomhairle as fheàrr

Ag amas air sàr sheirbheis a thoirt dhan h-uile duine le bhith:

 • a’ dol an sàs, a’ freagairt agus a’ comasachadh
 • a’ faighinn dòighean ùra agus nas èifeachdaiche air rudan a dhèanamh
 • a’ toirt ceannasachd thaghte airson airson ar sgìre
 • ag obair le ar com-pàirtichean anns an Ear-Thuath agus ann an àiteachan eile
 • daonnan a’ coimhead air adhart