Council service structure

Service structure and Senior Management
Structar Seirbheis agus Àrd-Stiùireadh

Chief Executive Service
Seirbheis Àrd-Stiùiriche

Business Services
Seirbheisean Gnothachais

Education and Children's Services
Foghlam agus Seirbheisean Chloinne

Infrastructure Services
Seirbheisean Bun-structair

Health and Social Care
Slàinte agus Cùram Sòisealta

Area Managers
Manaidsearan Sgìre