Search

Gaelic language services

Aberdeenshire Council has a range of information available in Gaelic. There may also be opportunities for library services (BookBug) in Gaelic among others.

Use this page to find your way to services which are of interest.

The links may take you to all events run by services, and from there you can filter by Gaelic or any other topic:

If you want to correspond with Aberdeenshire Council in writing or on a form in Gaelic you are welcome to do so.

Bidh Comhairle Obar Dheathain a' toirt seachad farsaingeachd de dh’fhiosrachadh sa Ghàidhlig. Dh’fhaodte gum bi cothroman ann air seirbheisean leabharlainn (BookBug) sa Ghàidhlig cuideachd am measg eile.

Cleachd an duilleag seo gus seirbheisean anns a bheil ùidh agad a lorg.

Is dòcha gun toir na ceanglaichean thu gu tachartasan a tha air an ruith le seirbheisean, agus faodaidh tu coimhead tromhpa a rèir cuspair, mar eisimpleir Gàidhlig.

Ma tha thu airson sgrìobhadh gu Comhairle Siorrachd Obar Dheathain no foirm a lìonadh sa Ghàidhlig, chuireamaid fàilte air sin.

Am measg an fhiosrachaidh a tha ri fhaighinn sa Ghàidhlig, tha: